Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ограничения и условности:
   • средство за идентификация – КЕП

    1.    Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

    2.    Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).

    3.    Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

    За да заявите услугата:

    1.    Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".

    2.    Съхранете електронната форма на вашия компютър.

    3.    Отворете формата с Adobe Reader.

    4.    Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

    5.    Попълнете всички полета с изискваната информация.

    6.    От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.

    7.    След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.

    8.    Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

    9.    След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

    Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация. или

    Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми

    Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

    Електронен адрес за предложения:
    iskar@iskarbg.com

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Социално- икономическо развитие и териториално селищно устройство"
  Адрес: обл. Плевен, общ. Искър, гр. Искър, ул."Г.Димитров" № 38, п.к. 5868
  Код за междуселищно избиране: 06516
  Телефон за връзка: (06516)2424
  Факс: (06516)2196
  Адрес на електронна поща: n_goranova@iskarbg.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, почивка от 12,00 ч до 12,30 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане