Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1304 Издаване на лицензи за извършване на частна охранителна дейност

   Частна охранителна дейност може да се извършва единствено след получаване на лиценз, издаден от компетентния орган. Административната услуга представлява процедурата по заявяване, проверка на обстоятелствата и получаване на лиценз, съответно постановяване на отказ.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Охранителна дейност
  • На основание на:
   • Закон за частната охранителна дейност - чл. 4, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор на Главна дирекция "Национална полиция" или упълномощени от него лица
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на вътрешните работи
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказ за издаване на лиценз и отнемането му се обжалва по съдебен ред от съответния Административен съд по седалището на посочения в акта адресат  чрез Главна дирекция "Национална полиция" в 14-дневен срок от постановяването. Ако посоченият в акта адресат има седалище в чужбина то акта се разглежда в Административен съд  град София.

  • Ограничения и условности:
   • 1. Лицензи за извършване на частна охранителна дейност за:

    • лична охрана на физически лица
    • охрана на имуществото на физически или юридически лица
    • сигнално - охранителна дейност
    • самоохрана на имущество на лица по чл.2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност
    • за охрана на обекти-недвижими имоти:
    •  (отм.-ДВ, бр. 92 от 2018 г.)
    • охрана на мероприятия
    • охрана на ценни пратки и товари
    • охрана на селскостопанско имущество

    се издават само на търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

     

     

    2. ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

     

    "СРЕДСТВОТО ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЧРЕЗ КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВАТ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ПОРТАЛ НА МВР Е КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, ИЗДАДЕН ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ".

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Национална полиция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)982 28860
  Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане