Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 988 Издаване на разрешениe за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

   Услугата се изпълнява по искане на търговци, желаещи да извършват дейности по противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти; пожарогасителна дейност; спасителна дейност; сервизно обслужване на противопожарни уреди; поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 129, ал. 1
   • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси - чл. 31а, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Непосредствено по-горестоящия административен орган - министър на вътрешните работи; директор на ГДПБЗН
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Непосредствено по-горестоящия административен орган - министър на вътрешните работи; директор на ГДПБЗН
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган в 14-дневен срок от неговото съобщаване по реда на глава шеста от Административнопроцесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
    1. Разрешението се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава-членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
    2. Заявителят може да поиска разрешение за една или повече от следните дейности:
     • противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти;
     • пожарогасителна дейност;
     • спасителна дейност;
     • сервизно обслужване на противопожарни уреди;
     • поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.
    3. Разрешението важи само за посочените в него дейности и може да се използва само от лицето, на което е издадено.
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Владо Черноземски" № 3
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)867576; (073)867206
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 46
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9823290; (02) 9823085
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ямбол
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: (046)680670
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Хасково
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, бул. "България" № 85
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)640227
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, ул. "Охрид" № 15
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: (054)854506
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Търговище
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. "Никола Маринов" № 3
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)60343; (0601) 60191
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" № 83
  Код за междуселищно избиране: 042
  Телефон за връзка: (042)665256; (042) 665509
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - София
  Адрес: обл. , общ. , гр. София,
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9825015; (02) 9825051
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Смолян
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, ул. "Петър Берон" № 7
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)35558
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, ул. "Д-р Миркович" № 2
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: (044)644621
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра
  Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, с. Калипетрово, ул. "Шуменско шосе" № 3
  Код за междуселищно избиране: 086
  Телефон за връзка: (086)886682
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, бул. "Ген. Скобелев" № 49
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: (082)882226
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Разград
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр. Разград, бул. "Априлско въстание" № 68Е
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)660583
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, гр. Пловдив, ул. "Преслав" № 33
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)632157
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен
  Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, гр. Плевен, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 31
  Код за междуселищно избиране: 064
  Телефон за връзка: (064)864416
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Перник
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" № 1Б
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)676296; (076) 676658; (076) 676659
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пазарджик
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 66
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: (034)434055
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, гр. Монтана, ул. "Искър" № 24
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: (096)396221
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 31
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: (068)604323; (068) 668566
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 12
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: (078)557244; (078)557388
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кърджали
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. Кърджали, бул. "България" № 41 (ет. 5 и ет. 6)
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: (0361)69266; (0361) 69561, (0361) 69357
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 72
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)658124; (058) 658154
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул. "Антим I" № 1 и пл. "Възраждане" № 3
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)826538; (066) 826038
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, гр. Враца, бул. "Втори юни" № 58
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)692580; (092) 692151
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин, Южна промишлена зона (сграда на КАТ)
  Код за междуселищно избиране: 094
  Телефон за връзка: (094)694465; (094) 694489
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 27
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)662221
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Младост, гр. Варна, бул. "Сливница" № 159
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)553738
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, ул. "Александър Велики" № 37Б
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)856226
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Илинден, ул."Пиротска" №171А, п.к. 1309
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9821243, (02)96010262, (02)9821222
  Адрес на електронна поща: nspab@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане