Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 988 Издаване на разрешениe за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

   Услугата се изпълнява по искане на търговци, желаещи да извършват дейности по противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти; пожарогасителна дейност; спасителна дейност; сервизно обслужване на противопожарни уреди; поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 129, ал. 1
   • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси - чл. 31а, ал. 1
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
    1. Разрешението се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава-членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
    2. Заявителят може да поиска разрешение за една или повече от следните дейности:
     • противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти;
     • пожарогасителна дейност;
     • спасителна дейност;
     • сервизно обслужване на противопожарни уреди;
     • поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.
    3. Разрешението важи само за посочените в него дейности и може да се използва само от лице, на чието име е издадено.
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград,
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)67273
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище,
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 25902
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ямбол
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол,
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: 46412
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Хасково
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково,
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: 40221
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен,
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: 54518
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Търговище
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище,
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: 60363
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора,
  Код за междуселищно избиране: 042
  Телефон за връзка: 42423
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - София
  Адрес: обл. , общ. , гр. София,
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)25199
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Смолян
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян,
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: 35543
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен,
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: 44220
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра
  Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра,
  Код за междуселищно избиране: 086
  Телефон за връзка: 86513
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: 82441
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Разград
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград,
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: 84302
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен,
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: 32284
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен
  Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен,
  Код за междуселищно избиране: 064
  Телефон за връзка: 64526
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Перник
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник,
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: 76255
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пазарджик
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик,
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: 34244
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана,
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: 96221
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч,
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: 68377
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил,
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: 57366
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кърджали
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали,
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: 69563
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич,
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: 58122
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово,
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: 66373
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца,
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: 92616
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин
  Адрес: обл. , общ. , гр. Видин,
  Код за междуселищно избиране: 094
  Телефон за връзка: (094)94493
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново,
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)62110
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Младост,
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: 52713
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)56278
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
  Код за междуселищно избиране: 00359
  Телефон за връзка: 029821243
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане