Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 988 Издаване на разрешениe за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

   Услугата се изпълнява по искане на търговци, желаещи да извършват дейности по противопожарно обезопасяване; пожарогасителна дейност; спасителна дейност; сервизно обслужване на противопожарни уреди; поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 129, ал. 1
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" или оправомощено от него длъжностно лице
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на вътрешните работи
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
    1. Разрешението се издава само на физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава-членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
    2. Заявителят може да поиска разрешение за една или повече от следните дейности:
     • противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти
     • пожарогасителна дейност
     • спасителна дейност
     • сервизно обслужване на противопожарни уреди
     • поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
    3. Разрешението важи само за посочените в него дейности и може да се използва само от лице, на чието име е издадено
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
  Код за междуселищно избиране: 00359
  Телефон за връзка: 029821243
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане