Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1828 Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи

   Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи
 • На основание на:
  • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • началник ОСЗ
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • обжалване по адм. ред в 14 дневен срок

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул."Търговска" № 24, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)601 297; 601 298
Адрес на електронна поща: oszg_lov@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Луковит
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул.”Момчилец” № 3, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)54125
Адрес на електронна поща: oszg_lukovit1@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Троян
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, пл.”Възраждане” № 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)62628
Адрес на електронна поща: oszg_troyan@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Тетевен
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул.”Димитър Благоев” № 2А, п.к. 5700
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)52127; 54285
Адрес на електронна поща: oszg_teteven@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Угърчин
Адрес: обл. Ловеч, общ. Угърчин, гр. Угърчин, пл.”Свобода” № 13А, п.к. 5580
Код за междуселищно избиране: 06931
Телефон за връзка: (06931)3081
Адрес на електронна поща: oszg_ugarcin@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане