Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

   Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите към отдел "Местни данъци и такси"
 • Срок за предоставяне:
  • До 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Ръководител на звеното за местни приходи
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът и сроковете за обжалване са регламентирани в чл.92-чл.97 от ДОПК.

 • Ограничения и условности:
  • При заявяване на административната услуга гражданите и организациите се идентифицират с Квалифициран електронен подпис.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, Нова Загора,24 май 1, п.к. 8900
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62121
Факс: (0457)64303
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Осемчасов работен ден
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане