Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

   Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • служител от звено "Общинска собственост"
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма нормативно определен срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • заместник-кмет
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявителят подава заявление в „Център за информационно и административно обслужване на гражданите” (ЦИАОГ) в община Криводол. Заявителят следва да заплати дължимата такса за извършване на услугата, за което получава квитанция.

 • Ограничения и условности:
  •         Заявител може да бъде всяко заинтересовано физическо или юридическо лице, на основание чл. 90, ал. 1 от Наредба № 7 на ОбС Криводол.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
"Административно обслужване и гражданска регистрация"
Адрес: обл. Враца, общ. Криводол, гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13, п.к. 3060
Код за междуселищно избиране: 09117
Телефон за връзка: (09117)2310
Факс: (09117)2369
Адрес на електронна поща: krivodol@dir.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Звеното работи без обедна почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане