Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

   Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите към отдел "Местни данъци и такси"
 • Срок за предоставяне:
  • До 24 часа; до 3дни; до 7дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Ръководител на звеното за местни приходи
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика"
Адрес: обл. Сливен, общ. Нова Загора, гр. Нова Загора, Нова Загора, ул."24 май" № 1, п.к. 8900
Код за междуселищно избиране: 0457
Телефон за връзка: (0457)62121
Факс: (0457)64303
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Осемчасов работен ден.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане