Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 860 Издаване на документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България

   Услугата третира транспортирането на взривни вещества за граждански цели от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически лица с издадено разрешение за придобиване на взривни вещества.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 108, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно лице
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 месеца
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • по-горен административен орган
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • по-горен административен орган
  • Ограничения и условности:
   • Документът се издава на лице, получило разрешение за придобиване на взривни вещества за граждански цели.

     

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Национална полиция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)982 28860
  Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане