Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 238 Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци

   Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци (които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария) в Република България
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Влизане, пребиваване и напускане на РБ от чужденци
  • На основание на:
   • Закон за чужденците в Република България - чл. 24; чл. 24б; чл. 24в; чл. 24е; чл. 24и; чл. 24к; чл. 33а; чл. 33к; чл. 33п; чл. 33р
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директора на дирекция "Миграция" и директорите на СДВР и ОДМВР
  • Срок за предоставяне:
   • до 120 дни. Заявлението за издаване на разрешение за продължително пребиваване се разглежда в срок от 14 дни до 60 дни от подаването му при условия и по ред, определени със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и правилника за неговото прилагане. В случаите на правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителни документи и информация този срок може да бъде удължен с още до два месеца в зависимост от основанието по ЗЧРБ. Чужденецът се уведомява писмено при удължаване на срока, като в писмото се посочва, че следва да предостави необходимите документи и информация в съответния срок от получаване на писмото. Когато допълнителните документи и информация не бъдат предоставени в посочения срок, производството по издаване на разрешение за продължително пребиваване се прекратява, като заявлението не подлежи на повторно разглеждане.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до 5 години, в зависимост от основанието по Закона за чужденците в Република България
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • горестоящият административен орган
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • по административен и съдебен ред
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Индивидуалния административен акт може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от връчването му по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред пред съответния Административен съд.

    Административен адрес на дирекция "Миграция" - бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48

    Начин на получаване - на гише.

     

  • Ограничения и условности:
   • Право на продължително пребиваване в Република България могат да получат чужденците, които:

    1. желаят да извършват работа като командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от 01.06.2021 г.)
    2. осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, като изискването е валидно за всеки един съдружник поотделно; същите условия се прилагат и за всеки управител поотделно
    3. са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна
    4. имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване
    5. са представители на чуждестранно търговско дружество с регистрирано, след проверка и оценка на представени документи относно икономическата активност и данъчната изрядност на чуждестранното дружество за период от две години преди регистрацията на представителството, както и на документи относно неговите планирани дейности, от Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република България; разрешение за продължително пребиваване могат да получат не повече от трима представители за всяко чуждестранно търговско дружество; Българската търговско-промишлена палата своевременно уведомява дирекция "Миграция" при промяна в обстоятелствата по регистрацията на представителството
    6. са финансово осигурени родители на български гражданин или на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване, когато документите, удостоверяващи семейните връзки, които произхождат от чужбина, са признати или допуснати за изпълнение и са регистрирани по реда на българското законодателство
    7. са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение, разполагат с достатъчно финансови средства за лечение и издръжка, за да не бъдат в тежест на социално-осигурителните системи, и здравословното им състояние налага за тях да бъдат полагани непрекъснати грижи от квалифициран медицински персонал
    8. са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат акредитация в Република България
    9. са получили право на пенсия съгласно законодателството на Република България, държавата си на произход или друга държава и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната
    10. са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване - когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство
    11. са други членове на домакинството на чужденец по чл. 23а, ал. 3 или негови частни домашни помощници
    12. желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
    13. желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", или са получили положително становище от дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет по реда на Закона за вероизповеданията - в качеството им на чуждестранни религиозни служители, поканени от централните ръководства на регистрираните вероизповедания
    14. са получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора
    15. са членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство
    16. са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто
    17. са извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката
    18. желаят да извършват доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Закона за младежта - по реда на чл. 24о
    19. са членове на семейство на чужденец с предоставено убежище, временна закрила или хуманитарен статут - когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство
    20. искат да извършват дейност на свободна практика и отговарят на условията за получаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
    21. са научни работници със сключен договор за разработване на научноизследователски проект с научноизследователска организация със седалище в Република България, включена в регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания
    22. са приети като студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България; ученици за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен; стажанти по чл. 38а от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (изм. в сила от 01.06.2021 г.)
    23. отговарят на условията за получаване на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство и притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за пребиваване, издадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 - разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" (изм. в сила от 01.06.2021 г.)
    24. са членове на семейството на дългосрочно пребиваващ чужденец
    25. отговарят на условията за получаване на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство и притежават виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ - с цел заетост като сезонен работник (изм. в сила от 01.06.2021 г.)
    26. член на семейството на български гражданин, който е упражнил правото си на свободно движение и притежава валиден документ за пребиваване като член на семейство на гражданин на Съюза, издаден от друга държава - членка на Европейския съюз, подава заявление до дирекция "Миграция" - МВР, или до областните дирекции на МВР за издаване на карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, удостоверяваща правото му на продължително пребиваване, за което незабавно му се издава временно удостоверение
    27. Чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, може да получи разрешение за продължително пребиваване в Република България:
     • ако е работник, служител или самостоятелно заето лице в Република България
     • с цел обучение, включително професионално обучение, в учебно заведение
     • с друга цел
    28. са членове на семейството на чужденец с дългосрочно пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България.
    29. Разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" могат да получат чужденци, които отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското законодателство и притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България (изм. в сила от 01.06.2021 г.)
    30. Притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на Европейския съюз, и пребивавал на територията на тази държава членка 18 месеца може заедно с членовете на семейството си да пребивава в Република България за целите на висококвалифицираната трудова заетост. Заявлението за издаване на синя карта на ЕС в Република България се подава не по-късно от един месец след влизане на чужденеца на територията на страната.
    31. Членовете на семейството на притежател на "Синя карта на ЕС" могат да получат разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на "Синя карта на ЕС", доколкото срокът на валидност на паспорта или заместващич го документ позволява това. За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството трябва да бъдат изпълнение изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧРБ (изм. в сила от 01.06.2021 г.)
    32.  Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, с право на продължително пребиваване могат да получат чужденци, които отговарят на условията за достъп до пазара на труда по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и които притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България на същото основание, в случаите на преиздаване. Разрешението се издава за срок от една година, като се подновява при условията на този член. Когато срокът на трудовия договор е по-кратък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора (изм. в сила от 01.06.2021 г.)

    33. Членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, могат да получат разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 за срока на пребиваване на титуляря, ако отговарят на условията на чл. 24, ал. 2 от ЗЧРБ и след положително решение за събиране на семейства (изм. в сила от 01.06.2021 г.)
    34. Притежателят на валидно разрешение за пребиваване като лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, издадено от първа държава членка, има право на престой на територията на Република България като втора държава членка за срок до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни (изм. в сила от 01.06.2021 г.)
    35. Притежателят на валидно разрешение за пребиваване като лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер, издадено от първа държава членка, има право на престой за повече от 90 дни на територията на Република България като втора държава членка, ако отговаря на условията за достъп до пазара на труда съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (изм. в сила от 01.06.2021 г.)

    Съгласно чл. 24 ал. 2 от ЗЧРБ за получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При подаване на заявление за издаване на първоначално разрешение за пребиваване се представят и документите, чрез които е обосновано заявлението за издаване на виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ, а навършилите 18-годишна възраст чужденци, с изключение на лицата, които притежават статут на лица без гражданство в Република България, представят и документи за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издадени съгласно законодателството на държавата на гражданството, на държавата на произход или на обичайното пребиваване.

     

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  ОДМВР - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Владо Черноземски" №3, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)867-676
  Адрес на електронна поща: blagoevgrad@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Шумен
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. "Сан Стефано" № 2, п.к. 9700
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: (054)800676, (054)854281 - Пресцентър
  Адрес на електронна поща: shumen@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  СДВР
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, ул. "Антим I" № 5, п.к. 1303
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9820113, 9820095, 9820234, 9820092 - ТЕЛЕФОНИ НА КОС:, (02)987 77 77, (02)988 33 33, (02)982-4420 - Група "Регистрация и отчет на ПС", (02)982-33-16 - Отдел “Български документи за самоличност”
  Факс: (02)982 01 63
  Адрес на електронна поща: sdvr@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Ямбол
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, Ул. "Преслав" №40, п.к. 8600
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: (046)680 680
  Факс: (046)66-20-14
  Адрес на електронна поща: yambol@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Хасково
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. „България” 85, п.к. 6300
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)640 640
  Адрес на електронна поща: haskovo@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Търговище
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Спиридон Грамадов" № 36, п.к. 7700
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)64452 - Пресцентър, (0601)60281 - Пресцентър, (0601)63797 - Дежурна част
  Адрес на електронна поща: targovishte@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Стара Загора
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 16, п.к. 6000
  Код за междуселищно избиране: 042
  Телефон за връзка: (042)602805
  Факс: (042)627150
  Адрес на електронна поща: stara_zagora@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - София
  Адрес: обл. , общ. , гр. София,
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)982-51-00 - "Пътна полиция", (02)982-51-17 - "Български документи за самоличност", (02)982-52-93 - "Български документи за самоличност", (02)982-50-38 - „Миграция“, (02)9825020 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (02)9823333
  Адрес на електронна поща: odmvr-sofia@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Смолян
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 67, п.к. 4700
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)35353, Документи за самоличност на български граждани: 030135301, 030135362 e-mail: bds_smolyan@mvr.bg, (0301)35269 - Група "Миграция", (0301)35521 - ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СМОЛЯН, Деловодство и административно наказателна дейност, (0301)35368 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (0301)35233
  Адрес на електронна поща: smolyan@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Сливен
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул."Ген.Скобелев" 5, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: (044)644 644, За услуги по ЗОБВВПИ-тел. 044 644282 и 044 644333; по ЗЧОД-тел. 044 644352 и 044 644333
  Адрес на електронна поща: sliven@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Силистра
  Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, бул. „Македония” № 144, п.к. 7500
  Код за междуселищно избиране: 086
  Телефон за връзка: (086)886-286
  Адрес на електронна поща: silistra@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Русе
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Скобелев" 49, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: (082)882 91
  Адрес на електронна поща: odmvrruse@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Разград
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" № 8, п.к. 7200
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)62-23-31, (084)628150 - сектор "Български документи за самоличност", (084)660068 - група "Миграция"
  Факс: (084)642121
  Адрес на електронна поща: od_razgrad@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Пловдив
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул.”Княз Богориди”7, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)932007 - Дежурна част:, (032)932744 - Регистрация на автомобили, (032)932727 - Подаване на документи за "Свидетелство за управление на МПС", (032)933760, 032 933758 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Адрес на електронна поща: Press-Plovdiv@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Плевен
  Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 3, п.к. 5800
  Код за междуселищно избиране: 064
  Телефон за връзка: (064)800443 - Пресцентър и връзки с обществеността, (064)864797 - Дежурен “Пътна полиция”, (064)864382 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Адрес на електронна поща: pleven@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Перник
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. "Самоков" №1, п.к. 2300
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)676376, (076)676377 - Български документи за самоличност: Гишета, (076)676627 - Миграция: Гишета, (076)676719 - Пътна полиция: Административно-наказателна дейност, (076)676685 - Пътна полиция: Електронни фишове, (076)676621 - Свидетелсва за управление на МПС, (076)676311 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (076)676210
  Адрес на електронна поща: pernik@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Пазарджик
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. "Съединение" № 3, п.к. 4400
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: (034)434 281 - Пресцентър, (034)434 355 - Сектор "Български документи за самоличност", (034)434 366 - Група "Миграция", (034)434 392 - Сектор "Пътна полиция", (034)434238 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (034)434 210
  Адрес на електронна поща: pazardjik@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Монтана
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, бул."Александър Стамболийски" №2, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: (096)396 396, (096)396355 - сектор БДС, (096)396452; 396451 - сектор "Пътна полиция", (096)396393 - КОС
  Адрес на електронна поща: montana@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Стефан Караджа" №2, п.к. 5500
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: (068)601112
  Факс: (068)601112
  Адрес на електронна поща: lovech@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Кюстендил
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №12, п.к. 2500
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: (078)557575 Автоматична телефонна централа, (078)551500
  Факс: (078)551311
  Адрес на електронна поща: odmvr_kn@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Кърджали
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, бул .“България” № 39, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: (0361)6-96-99
  Адрес на електронна поща: kardjali@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Максим Горки" №12, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)658 058 - централа, (058)658 366 - Сектор "Пътна Полиция", (058)658 364 - Сектор "Пътна Полиция", (058)658 493 - Сектор "Български документи за самоличност"
  Адрес на електронна поща: Dobrich@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Габрово
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Орловска № 50, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)800-860
  Адрес на електронна поща: gabrovo@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Поп Косто Буюклийски" №10, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)692-323, (092)692-443 - "Български документи за самоличност", (092)692-833 - Сектор "Пътна полиция" - Враца, (092)692-458 - Група "Миграция" - Враца, (092)692346 - За услуги по Закона за ОБВВПИ
  Факс: (092)660-463
  Адрес на електронна поща: Vratza@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Видин
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Цар Симеон Велики" №87, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 094
  Телефон за връзка: (094)600 014
  Факс: (094)600 170
  Адрес на електронна поща: vidin@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Велико Търново
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Бачо Киро" № 7, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)662-662
  Адрес на електронна поща: veliko-tarnovo@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, гр.Варна, ул. “Цар Калоян” № 2, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)615166, (052)502550 - "Пътна полиция", За услуги по ЗОБВВПИ и по ЗЧОД - тел. 052 652188
  Адрес на електронна поща: varna@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  ОДМВР - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 46, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)856 281, (056)856 347 - Сектор "Пътна полиция", (056)856 391 - Сектор "Миграция", (056)856 344 - За услуги по Закона за ОБВВПИ и по ЗЧОД, (056)856 695 - Сектор "Български документи за самоличност"
  Адрес на електронна поща: press.burgas@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Дирекция "Миграция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, п.к. 1202
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)982 3764
  Факс: (02)982 01 63
  Адрес на електронна поща: migration@mvr.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане