Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1008 Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда

   На специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебните бази се възстановяват 50 на сто от дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на работещите по трудово правоотношение лица.
 • На основание на:
  • Закон за хората с увреждания - чл. 50, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Едномесечен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на труда и социалната политика
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на труда и социалната политика
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно - правно, финансово и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул."Софроний Врачански"№104-106, п.к. 1233
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)931 80 95
Факс: (02)832 41 62
Адрес на електронна поща: ahu_apfio@mlsp.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, ЦАО работи от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане