Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 562 Издаване на свидетелства за съдимост за лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение.

   Голяма част от извършваните дейности и упражняването на професии със значим обществен интерес или свързани с правораздаването, охраната на правовия ред, националната сигурност в страната изискват от лицата да имат определено правно поведение в настоящето и в миналото, което се удостоверява със свидетелството за съдимост. Вписаните в него данни са положителна или отрицателна предпоставка за съответното лице да заеме длъжност или упражнява дейност и професия. Свидетелството за съдимост удостоверява съдебния статус на лицата и за лицата, родени извън България или с неизвестно месторождение, свидетелството се издава от Централното бюро за съдимост при Министерство на правосъдието.
 • На основание на:
  • Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост - чл. 4, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на правосъдието
 • Срок за предоставяне:
  • 3 (три) дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Валидността на свидетелството за съдимост е за срок от шест месеца, считано датата на издаването му.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Индивидуалният административен акт се обжалва по реда и в сроковете по АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" № 5, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02) 9237 355; (02) 9237 379 (стационарни, на цената на един градски разговор), (02) 9237 354; (02)9237 575 (стационарни, на цената на един градски разговор)
Адрес на електронна поща: crstatus@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Централно бюро съдимост" и ЗАО "Заверки на документи с Апостил" (Електронна поща: Diana.Koleva@justice.government.bg) продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане