Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1141 Издаване на разрешение за ползване на сено

   Разрешителни за ползване на сено се издават ежегодно в съответствие с годишен План за пашата и ползването на сено. С плана се определят местата/площите, периода, начина и средствата за ползване на сено, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за ползване на сено.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5
   • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • По преценка на органа, издаващ индивидуалния административен акт, в зависимост от разрешената за събиране площ
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, ет. 3, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)801 277
  Факс: (066)801 277
  Адрес на електронна поща: office@centralbalkan.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица обедна почивка 30 минути и се ползва в интервала между 12.00. и 14.00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане