Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1876 Издаване на справки за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства

   Всеки може да иска писмени справки за вписани обстоятелства в регистър БУЛСТАТ срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифата на държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.Писмените справки се извършват по критерии, заявени писмено в службата по регистрация при наличието на техническа възможност за това.
 • На основание на:
  • Закон за регистър БУЛСТАТ - чл. 36, ал. 1,2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • На момента
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ограничения и условности:
  • Достъпа до услугата е свободен чрез интернет и не се изисква добавяне на средство за електронна идентификация.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Регистри"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, ул. "Елисавета Багряна" № 20, п.к. 1111
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9486156
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно заповед.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане