Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2274 Издаване на удостоверение за паралелна търговия на продукт за растителна защита

   Удостоверението се издава при паралелна търговия с продукт за растителна защита, разрешен едновременно в България и в друга държава членка.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за защита на растенията - чл. 61
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 45 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Разрешението за паралелна търговия е валидно за срока на разрешението на референтния продукт
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Заповедта за разрешаване може да се обжалва пред Административен съд София - град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Заповедта за разрешаване може да бъде обжалвана в 14 -дневен срок от съобщението за издаването й по реда на АПК.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
  Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане