Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

   Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 6; чл. 143, ал. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец - когато предварителната оценка е изготвена по чл. 142, ал. 6, т. 1; 14 дни - когато предварителната оценка е извършена по чл. 142, ал. 6, т. 2.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочено
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за съгласуване се прави само по законосъобразност пред съответния административен съд и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му .

 • Ограничения и условности:
  • Съгласуваният идеен инвестиционен проект е без самостоятелно правно значение, той е основание за продължаване на проектирането в следващи фази.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)827011
Факс: (073)881403
Адрес на електронна поща: delovodstvo@bl.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване в рамките на работния ден от 8.30 до 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане