Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1154 Издаване на удостоверение за придобиване на юридическа правоспособност на лица, които са завършили юридическо образование

   Лицата, с висше юридическо образование, изкарали задължителния 6-месечен стаж и успешно издържали изпита за придобиване на юридическа правоспособност, получават удостоверение за юридическа правоспособност.
 • На основание на:
  • Закон за съдебната власт - чл. 301
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на правосъдието
 • Срок за предоставяне:
  • Услугата се предоставя в едномесечен срок от провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност на лица, които са завършили юридическо образование и са изкарали законоустановения 6-месечен стаж.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Съответния административен съд
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Съответния административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок от публикуването на интернет-страницата на Министерство на правосъдието на съобщението за издаването на удостоверението за придобиване на юридическа правоспособност.

   Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт по предоставянето на услугата, е съответният административен съд.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата не се предоставя по електронен път.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Взаимодействие със съдебната власт"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Княз Александър Дондуков" № 2А, етаж 7, стая 756, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 430, (02) 9237 556 (стационарни, на цената на един градски разговор)
Адрес на електронна поща: vsv@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на адм. услуги в края на обявеното раб. време, работата на ЗАО „Удостоверения и дубликат на удост. за придобиване на юридическа правоспособност“ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В звеното се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното раб. време.
Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане