Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2224 Изключване от списъка на синдиците по желание на синдика

   Лицата, включени в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по реда на Търговския закон, имат възможност да подадат писмено заявление до министъра на правосъдието за изключване от списъка по собствено желание.
 • На основание на:
  • Търговски закон - чл. 655, ал. 2
  • Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците - чл. 13
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на правосъдието
 • Срок за предоставяне:
  • Няма законоустановен срок.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Няма
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Неприложимо
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заповедта за изключване на лицето по негово желание от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по реда на Търговския закон подлежи на обжалване по реда на АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане