Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2196 Придобиване на квалификация за синдик

   Подборът на синдиците се осъществява чрез изпит за придобиване на квалификация за синдик, който се провежда веднъж на две години и се състои от писмена и устна част. Синдикът трябва да е издържал успешно изпита за придобиване на квалификация, и да бъде включен в утвърден от министъра на правосъдието и обнародван в "Държавен вестник" списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.
 • На основание на:
  • Търговски закон - чл. 655, ал. 2, т. 7
  • Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на правосъдието
 • Срок за предоставяне:
  • Съгласно Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заповедта на министъра на правосъдието за включване в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици подлежи на обжалване по реда на АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане