Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 890 Вписване в информационна база данни на производители, на преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство

   Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице. След сключване на договор, контролиращото лице въвежда данните и създава профил на оператора в срок до 10 дни от сключване на договора. Операторът потвърждава въведените данни в срок за 10 календарни дни от създаването на профил в Електронния регистър. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на Министерството на земеделието, храните и горите за започване на съответната дейност.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) - чл. 16а, ал. 1, т. 1
   • Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица - чл. 45, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието и храните
  • Срок за предоставяне:
   • Няма
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Няма. Не се издава административен акт. Регистрационният режим е задължителен за всеки оператор, при влизане в система на контрол за биологично производство, упражняван от контролиращото лице чрез сключен договор.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Контрол по отношение на вписването на данни осъществява дирекция "Биологично производство", Министерство на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Не се издава административен акт
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Не се издава административен акт

    Не подлежат на обжалване по съдебен или административен ред.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Факс: (02)981 79 55
  Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Заплащане