Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 977 Издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба

   Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който:
   1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;
   2. има валидно разрешително за стопански риболов.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17, ал. 12; чл. 30, ал. 8; чл. 30, ал. 9; чл. 30, ал. 10
   • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 6а
   • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • Срока се определя със заповед на Изпълнителния директор на ИАРА, за всяка календяарна година.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По административен и съдебен ред по реда на АПК.

  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)82 52 45
  Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Сектор "Рибарство и контрол" - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)603 500
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. "Свобода" № 5 ет. 4 стая 404, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)605 497
  Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане