Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 501 Изготвяне на скица на имот

   Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост, отразява състоянието на имота към датата на издаването ? съгласно данните в регистъра и се издава по искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица.
 • На основание на:
  • Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - чл. 3, ал. 1
  • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник ОСЗ
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалване по АПК по административен ред в 14 дневен срок

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Общинска служба по земеделие - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул."Търговска" № 24, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)601 297; 601 298
Адрес на електронна поща: oszg_lov@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Луковит
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул.”Момчилец” № 3, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)54125
Адрес на електронна поща: oszg_lukovit1@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Троян
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, пл.”Възраждане” № 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)62628
Адрес на електронна поща: oszg_troyan@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Тетевен
Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул.”Димитър Благоев” № 2А, п.к. 5700
Код за междуселищно избиране: 0678
Телефон за връзка: (0678)52127; 54285
Адрес на електронна поща: oszg_teteven@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Общинска служба по земеделие - Угърчин
Адрес: обл. Ловеч, общ. Угърчин, гр. Угърчин, пл.”Свобода” № 13А, п.к. 5580
Код за междуселищно избиране: 06931
Телефон за връзка: (06931)3081
Адрес на електронна поща: oszg_ugarcin@abv.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, гъвкаво
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане