Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

   Заведенията за хранене и развлечения, самостоятелни или прилежащи към места за настаняване подлежат на категоризиране, за които се издава категорийна символика съгласно Закона за туризма.
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • Откриване на процедура по категоризиране: до 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • временно удостоверение: 3 месеца, удостоверение за утвърдена категория: 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • по-горестоящ административен орган
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Стопански дейности, счетоводство, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Христо Г. Данов 39, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)658238, (032)658 204
Адрес на електронна поща: centralen@plovdiv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Стопански дейности и управление на собствеността
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане