Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1443 Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от свине

   Производството на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине се извършва в развъдни ферми и стопанства, които членуват в развъдни организации и са регистрирани съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 - 5 от Закона за животновъдството. Развъдни ферми и стопанства могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за животновъдството - чл. 15, ал. 3; чл. 15, ал. 4; чл. 15, ал. 5
   • Наредба № 30 от 9.07.2004 г. за правилата за производство и предлагането на пазара на чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г.) - чл. 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието и храните
  • Срок за предоставяне:
   • две седмици
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • пет години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Пред министъра на земеделието и храните или съответния съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Получен отказ, за издаване на удостоверение, може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесулания кодекс. 

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Факс: (02)981 79 55
  Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане