Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 888 Издаване на решение за разрешаване включване в регулация на поземлени имоти

   Решението за разрешаване включване в регулация на поземлени имоти предоставя възможност за разширяване на регулацията на населените места и селищните образувания.
 • На основание на:
  • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 20а
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 3, ал. 3, чл. 30, ал. 8
  • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 9, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на земеделието
 • Срок за предоставяне:
  • тридесет работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Актовете подлежат на съдебен контрол
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Решението на Комисията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане