Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 476 Издаване на решение за временно ползване на земеделска земя

   Решението за временно ползване на земеделска земя предоставя възможност на заинтересованите лица да използват временно земеделска земя за неземеделски нужди за поставяне на преместваеми обекти.
 • На основание на:
  • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 2, чл. 40, ал. 1, т. 10
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 56, чл. 59а
  • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 9, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на земеделието
 • Срок за предоставяне:
  • тридесет работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Не повече от 10 години, като този срок се посочва в самия акт.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Актовете подлежат на съдебен контрол
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Решението на Комисията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане