Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • архитект на Община Несебър
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Разрешението за поставяне на преместваем обект в държавен имот се издава за срок равен на срока посочен в правното основание за заемане на терена или до актуализация на схемата, въз основа на която е разрешен обекта. Разрешението за поставяне на преместваем обект в имоти частна собственост се издава за срок до 5 години. В случай на предсрочно отпадане на правното основание за заемане на терена, срокът на разрешението се счита за автоматично изтекъл.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • главен архитект на Абщина Несебър
  • Ограничения и условности:
   • Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове и на територията на к.к. „Слънчев бряг” се издават въз основа на схеми, одобрени от Министъра на туризма, при съобразяване изискванията на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

    Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в имоти държавна или общинска собственост (с изключение на тези, разположени на територията на морските плажове и на к.к. „Слънчев бряг”) се издават и въз основа на схеми, одобрени от главния архитект на община Несебър.

    За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в имоти частна собственост (с изключение на тези, разположени на територията на к.к. „Слънчев бряг“), заинтересованите лица изработват ситуационни скици, определящи пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот, неговия вид, размер и предназначение.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
  Код за междуселищно избиране: 0554
  Телефон за връзка: (0554)2 93 35, 2 93 23
  Адрес на електронна поща: kl.karavasileva@nesebar.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
  Отдел "Център за административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, гр.Несебър ,ул.Еделвайс №10, п.к. 8230
  Код за междуселищно избиране: 0554
  Телефон за връзка: (0554)2-93-71
  Адрес на електронна поща: rtodorova@nesebar.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време с граждани от 08.30 часа до 16,30 часа каси от 08,30 часа до 16,00 часа
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане