Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

   Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 45а, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • до 30 октомври на всяка календарна година
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • едногодишен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Общински съвет
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Процедура по предоставяне на административната услуга:

   Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ в Oбщинска администрация - Ракитово. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към дирекция СА, където се извършва проверка на приложените документи.
   Общинска комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани назначена със Заповед на Кмета разглежда искането и приложените към него документи до 31 декември на текущата година, след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията по Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение на Общински съвет - Ракитово.

   Комисията взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеките и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства/лицата по групи и подгрупи. Въз основа на решението, комисията изготвя проекто - списъка с нуждаещи се от общински жилища лица Проектосписъкът се обявява до 20 януари на следващата година. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения пред Общински съвет Ракитово.

   Описание на резултат от услугата:
   Установена жилищна нужда на дадено лице, което е включено в списъка с нуждаещи се от общински жилища лица /Картотека/.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно, правно, информационно и техническо обслужване"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров 57, п.к. 4640
Код за междуселищно избиране: 03542
Телефон за връзка: (03542)2025
Факс: (03542)2253
Адрес на електронна поща: el_obm@rakitovo.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Отдела работи без почивка на обяд с цел удобство на гражданите.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане