Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

   Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.) - чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с
  • Кодекс за социално осигуряване - чл. 92
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • За преценка на правото, изготвяне на доклад и проект на решение на СОС 14 дни. За вземане на решение от СОС - съгласно дневния ред на СОС.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Спецификата на административното производство не предполага наличието на период на валидност на документите, издавани в хода на реализацията му.
 • Ограничения и условности:
  • Наименование на услугата в Столична община:

   Приемане на документи за издаване на решение на СОС за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии.

   Приемът на документи се извършва в дирекция "Социални дейности" на СО, с адрес: бул. "Кн. Мария Луиза" № 88, ет. 5, тел. за връзка: 02/ 8035 930.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Московска 33, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070017310
Факс: (02)029810653
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 19:30, Работно време на Център за информация и услуги на Столичната общинска администрация (Отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО", дирекция ИОТ, Направление "Общинска администрация")
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане