Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

   Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 • На основание на:
  • Семеен кодекс - чл. 153, и следващи
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • секретар на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Орган по настойничество и попечителство: секретар на Община Несебър, телефон 0554 29334, secretary@nesebar.bg

   Правна консултация по настойничество и попечителство: Митошка Великова – гл.юк в отдел „ПНО“, кабинет 58, телефон 0554 29362, mvelikova@nesebar.bg

 • Ограничения и условности:
  • Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и заместник-попечители недееспособните, лишените от родителски права и осъдените за умишлени престъпления. Установяването на съдимостта на лицата се извършва по служебен път!

   ВСЯКА ГОДИНА ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ февруари настойникът/попечителят ДАВА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ като го представя пред органа по настойничество и по попечителство. Настойникът/попечителят дава отчет и при освобождаването му, както и когато органът по настойничество и по попечителство поиска това.

   Годишен отчет  може да се подаде:

   В Център за административно и информационно обслужване, офис 1, гише 1;
   Като подписан и сканиран документ на мейл: contacts@nesebar.bg
   Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, Орган по настойничество/попечителство.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, гр.Несебър ,ул.Еделвайс №10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)2-93-71
Адрес на електронна поща: rtodorova@nesebar.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време с граждани от 08.30 часа до 16,30 часа каси от 08,30 часа до 16,00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане