Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1097 Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди

   Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди е процедура, след провеждането на която, заинтересованото лице има възможност да реализира строителство в земя, която е била със земеделско предназначение.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 24, ал. 2
   • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 40, ал. 1
   • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 5, 6, 8 и 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието
  • Срок за предоставяне:
   • тридесет работни дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • В тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Актовете подлежат на съдебен контрол
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Решението на Комисията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Факс: (02)981 79 55
  Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане