Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1434 Издаване на изменение на разрешение за търговия на дребно с ветеринарни лекарствени продукти

   Изменения на разрешението за търговия на дребно с ветеринарни лекарствени продукти се издава в следните случаи:
   1.Откриване на нов обект за търговия на дребно;
   2.Промяна на име или наименование, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение;
   3. Промяна на местонахождението или условията в обекта за търговия на едро с ВЛП;
   4. Промяна на името на управителя на ветеринарномедицинската аптека;
   5. Промяна на списъка с фармакологичните групи ВЛП, с които се търгува.
   Издадените изменения на разрешения за търговия на дребно са валидни на цялата територия на Европейския съюз.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (текст от значение за ЕИП) - §. 1, чл. 103
   • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 355, ал. 1, т. 1, т.2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • БАБХ
  • Срок за предоставяне:
   • 14/30 дни от подаване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на Административнопроцесуалния кодекс /чл. 376, ал. 5 от ЗВД/.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
  Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане