Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1120 Преиздаване на разрешение за търговия на едро с ветеринарни лекарствени продукти

   Преиздаването на разрешение за търговия на едро с ветеринарни лекарствени продукти е необходимо когато лицето, получило разрешение, открива на нов обект за търговия на едро, в случай на промяна във вписаните обстоятелства - наименование, седалище, адрес на управление на притежателя на разрешението и при промяна на местонахождението или условията в обекта, в който се извършва дейността.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (текст от значение за ЕИП) - §. 5, чл. 100, т. ,, б. б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • БАБХ
  • Срок за предоставяне:
   • 30/90 дни от подаване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Не е предвиден в ЗВД.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
  Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 18:30, Работното време e с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,30 ч. Центъра за административно обслужване е с удължено и непрекъснато работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане