Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

   Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14-дневен срок за документи преди януари 2000 г.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   • По пощата
   • Чрез Системата за сигурно електронно връчване (e-Връчване) на Държавна агенция „Електронно управление“, заявление подписано с КЕП или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис

   Допълнителна информация относно предоставянето на административната услуга може да намерите на следния адрес: https://usl.sofia.bg/ePortal/pages/home.xhtml.

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Деловодно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Московска" № 33
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9377303
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 до 12.30 Фронт-офиса на отдела работи с граждани от 07.30 до 19.30 и събота от 07:30 до 15:30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане