Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1334 Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили специалност в системата на здравеопазването в трета държава, които желаят да упражняват съответната специалност в Република България.

   Административната услуга има за цел да установи дали са изпълнени условията за допускане до изпит като по този начин се гарантира сигурността и безопасността на пациентите и равнопоставеност на специалистите, упражняващи медицинска професия в Република България.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 186, ал. 3, т. 3б
  • Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава - чл. 1; чл. 5; чл. 6; чл. 7; чл. 8
  • Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • три месеца от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл."Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301176
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 8,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане