Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 986 Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия в трета държава, които желаят да упражняват медицинска професия в Република България

   Административната услуга има за цел да установи дали са изпълнени условията за допускане до изпит като по този начин се гарантира сигурността и безопасността на пациентите и равнопоставеност на специалистите, упражняващи медицинска професия в Република България.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 186, ал. 3, т. 3а; чл. 186, ал. 5
  • Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава - чл. 186, ал. 3, т. 3; чл. 1; чл. 4; чл. 6; чл. 7; чл. 8
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър" (Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г.) - чл. 5; чл. 7; чл. 8; чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12; чл. 13
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър" - чл. 5; чл. 7; чл. 8; чл. 9
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" (Загл. изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) - чл. 6; чл. 7а; чл. 8; чл. 10; чл. 11; чл. 13; чл. 14; чл. 15; чл. 17; чл. 18; чл. 19
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." - чл. 3; чл. 4; чл. 5; чл. 8
  • Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве" - чл. 6; чл. 5; чл. 6; чл. 7; чл. 10; чл. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • три месеца от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл."Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301176
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 8,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане