Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1782 Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битови цели с отклонения от изискванията за определена зона на водоснабдяване

   Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битови цели с отклонения от изискванията за определена зона на водоснабдяване
 • На основание на:
  • Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - §. 6, във връзка с; чл. 11, ал. 1; чл. 11, ал. 2; чл. 11, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • няма определен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Срокът на действие на разрешението е възможно най-кратък, и не по-дълъг от 3 години
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане