Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 957 Издаване на разрешение за използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди

   Издаване на разрешение за използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 65, ал. 1, т. 5
  • Наредба № 25 от 22.07.2005 г. за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди - чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • няма определен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане