Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 956 Приемане на документи относно уведомяване Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на диетични храни за специални медицински цели

   Уведомяване на Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на диетични храни за специални медицински цели.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за храните - чл. 76, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на здравеопазването
  • Срок за предоставяне:
   • няма нормативно определен срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на Административно-процесуалния кодекс

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
  Факс: (02)9301 185
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане