Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1086 Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария

   Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария
 • На основание на:
  • Закон за признаване на професионални квалификации - §. 4
  • Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка - чл. 1; чл. 2; чл. 3; чл. 4, ал. 1; чл. 5; чл. 6; чл. 6, ал. 1; чл. 6, ал. 2; чл. 6, ал. 3; чл. 7, ал. 5; чл. 8, ал. 3; чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12; чл. 13; чл. 14; чл. 15
  • Тарифа № 10 за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации - чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • тридесет дни от подаване на заявлението/десет работни дни от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • три месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министерски съвет
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане