Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 464 Издаване на балнеологична оценка за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

   Сертификат или балнеологична оценка се издават за качеството на минералната вода от конкретно съоръжение, предназначено за водовземане. Сертификатът удостоверява качествата на минералната вода и пригодността за бутилиране за питейни цели. Балнеологичната оценка удостоверява качествата на минералната вода.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 75, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • няма нормативно определенсрок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане