Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 461 Издаване на разрешение за обработване на храна с йонизиращо лъчение

   Министерство на здравеопазването издава разрешение за облъчване на храна с йонизиращи лъчения
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за храните - чл. 88, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на здравеопазването
  • Срок за предоставяне:
   • тридесет дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • без срок
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
  Факс: (02)9301 185
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане