Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2250 Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за хуманитарна помощ

   Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за хуманитарна помощ
 • На основание на:
  • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 47, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • десет работни дни от датата на подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до три месеца от издаване на разрешението
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министерски съвет
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане