Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

      При заявен интерес от страна на физически и/или юридически лица администрацията предоставя заверени копия от договори, заповеди и други документи, налични в архив "Държавна собственост".
  • На основание на:
    • Закон за държавната собственост - чл. 70, ал. 1; чл. 77
    • Административнопроцесуален кодекс - чл. 57
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
    • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
    • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    • Когато не са налице основанията за предоставяне на заверено копие на документа, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

      Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като се подава жалба чрез областния управител до съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на отказа. 

  • Ограничения и условности:
    • В случай, че не бъде издаден документът в срок, е налице хипотезата на мълчалив отказ. Обжалването е в едномесечен срок от изтичане на срока за произнасяне.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)827011
Факс: (073)881403
Адрес на електронна поща: delovodstvo@bl.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване в рамките на работния ден от 8.30 до 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане