Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 602 Приемане на уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта

   Лице, което иска да отпечатва билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри и притежава лиценз за организиране на хазартната игра, подава уведомление до Министерството на финансите.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Ценни книжа
  • На основание на:
   • Закон за счетоводството - чл. 7, ал. 3
   • Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа - чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Не се издава индивидуален административен акт
  • Срок за предоставяне:
   • В 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отпечатване на ценни книжа Министерството на финансите изготвя и изпраща писмо поръчка до избраната от издателя специализирана печатница. Копие от писмото поръчка се изпраща на лицето, подало уведомлението за отпечатване на ценни книжа.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • неприложимо
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Главният секретар на министерството организира и ръководи дейностите, свързани с упражняването на контрола при отпечатването на ценни книжа по смисъла на НУРОКЦК
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Не подлежи на обжалване
  • Ограничения и условности:
   • Специализирани печатници:

    - „Печатница на БНБ” АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117;

    - „Демакс” АД - гр. София, кв. Горубляне;

    - „Демакс-Холограми” АД - гр. София, кв. Горубляне;

    - „Демакс Ди Пи Ай“ АД - гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16;

    - „Дунав прес” АД - гр. Русе, бул. „Липник” № 129;

    - „ЕА“ АД - гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 43;

    - „Офсет“ ЕООД - гр. София, ул. „Равнище“ № 20.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Контрол върху отпечатването на ценните книжа"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 102, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 9859 2634, 9859 2639
  Адрес на електронна поща: minfin@minfin.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, При прилагане на работното време с променливи граници са създадени вътрешни условия за осигуряване присъствието на достатъчно служители в периода от 09:00 до 17:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане