Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 742 Подновяване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП

   Услугата се предоставя на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство на лекарствени продукти по ЗЛПХМ и лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износц пренасяне и превозване на наркотични вещества. Лицензията дава възможност на притежателите й да продължат да извършват производство, преработване, съхранение и търговия в страната за нов период от три години. Лицензията се издава само в случаите, когато веществата се използват да медицински цели.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 33г; чл. 32, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на здравеопазването
  • Срок за предоставяне:
   • петдесет дни от подаване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • три години от датата на издаване
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министерски съвет
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Върховен административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд

  • Ограничения и условности:
   • Няма

  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
  Факс: (02)9301 185
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане