Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3403 Издаване на удостоверение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници

   При необходимост от изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници за постигане на националната цел по чл.12, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и във връзка с прилагане на насърчението по чл.17, ал.1, т.8 от същия закон, земеделските земи се считат с променено предназначение след влизането в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници и издаване на удостоверение. Удостоверение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници се издава по местонахождение на земеделските земи от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 24б, ал. 1, ал. 2 и ал. 6
   • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен срок от получаване на уведомлението за заплатената такса по чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Удостоверението губи правно действие, когато в три годишен срок от връчването му не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или в шест годишен срок от връчването му изграждането на обекта не е започнало.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административния акт и изричния отказ за издаването му се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливия отказ може да се оспори в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. Генерал Столипин 2, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: 0878215421, (044)622675
  Адрес на електронна поща: ODZG_Sliven@mzh.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 9.00 – 17.30, Непрекъснат режим на работа на Центъра за административно обслужване
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, ул. Генерал Столипин № 2, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: 62 21 27
  Адрес на електронна поща: ODZG_Sliven@mzh.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време, от 9.00 – 17.30, Непрекъснат режим на работа на Центъра за административно обслужване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане