Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 337 Заверка на документи, подлежащи на легализация и използване в чужбина

   Заверка на документ, издаден от орган по приходите в Националната агенция за приходите, който подлежи на легализация пред Министерство на външните работи.
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В 7-дневен срок от подаване на искането. Когато искането е подадено чрез некомпетентна ТД на НАП, срокът е 14-дневен от постъпване на искането
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към момента на заверката
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Пряк ръководител на органа, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Териториален директор на компетентната териториална дирекция на НАП
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Издадено решение за отказ за заверка на документ за чужбина подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването.

    

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -           разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -           се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -           е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

    Ползването на услугата с персонален идентификационен код (ПИК), изисква потребителят да:

   •             разполага с ПИК, издаден от НАП, за физически и юридически лица;

   •             се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с ПИК

   Ниво на осигуреност при ползване на ПИК - „значително“

    

    

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" № 21, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593821
Адрес на електронна поща: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Отдел "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. "6-ти Септември" № 10, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 6033, (02)9859 6013
Адрес на електронна поща: sdo22_delov@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)878 151
Факс: (056)878 152
Адрес на електронна поща: td_burgas@ro02.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30-13 ч.
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул."Скопие" № 106, п.к. 4030
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)935402
Факс: (032)679 757
Адрес на електронна поща: td_plovdiv@ro16.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 062/617103
Факс: 062/625987
Адрес на електронна поща: td_velikotarnovo@ro04.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, петдневна работна седмица
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, гр.Варна бул. „Осми Приморски полк” №128
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/360888
Факс: 052/303354
Адрес на електронна поща: ro03_delov@ro03.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 5-дневна работна седмица
Офис /дирекция/ за обслужване - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Шести септември" №12, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)690427
Факс: 094/690450
Адрес на електронна поща: td_vidin@ro05.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" № 21, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593821
Адрес на електронна поща: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Петдневна работна седмица
Офис /дирекция/ за обслужване - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул."Васил Кънчов"№86, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)6684103
Факс: 092/620347
Адрес на електронна поща: td_vratsa@ro06.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр.Добрич ул."Независимост" № 7, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)653517
Адрес на електронна поща: ro08_delov@ro08.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр.Разград пл. „Независимост” № 1, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)617102
Адрес на електронна поща: ro17_delov@ro17.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул." Априловска ” № 7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)815219
Факс: (066) 800 710
Адрес на електронна поща: td_gabrovo@ro07.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр.Русе ул. "Майор Атанас Узунов" №19, п.к. 7002
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)808162
Факс: 082/808308
Адрес на електронна поща: ro18_delov@ro18.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул.”Търговска” № 43, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068/ 685 101
Факс: 068/ 600 291
Адрес на електронна поща: ro11_delov@ro11.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Любен Каравелов" №11, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/390 105
Факс: 096/390 106
Адрес на електронна поща: td_montana@ro12.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул."Дойран" №43, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)898336
Факс: 064/800738
Адрес на електронна поща: td_pleven@ro15.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Гьорче Петров ”№ 2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)889 101
Адрес на електронна поща: td_blagoevgrad@ro01.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. ”Демокрация” № 55, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)559144, (078)559148
Адрес на електронна поща: td_kyustendil@ro10.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Офис /дирекция/ за обслужване - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл.”Свети Иван Рилски” 1Б, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)647170, (076)647164
Адрес на електронна поща: td_pernik@ro14.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане