Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2344 Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации

   Развъдната дейност се извършва от организации, признати за развъдни със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, които имат одобрена развъдна програма и/или програми и издадено разрешение за извършване на развъдна дейност. Организациите се учредяват въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за извършване на развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни и са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за животновъдството - чл. 29, до чл. 30г
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на земеделието и храните
  • Срок за предоставяне:
   • Пет месеца, като заявителя се уведомява за решението в 3 дневен срок след вземането му.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 10 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието и храните
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Върховен административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
  Факс: (02)981 79 55
  Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане