Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

   Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
 • На основание на:
  • Изборен кодекс - чл. 37, ал.1 и ал.2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • незабавно
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Вписването се извършва от кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник/секретаря на общината по писмено искане на
   избирателя до предаването на списъците на СИК.
   Отказът за вписване в избирателния списък от кмета на общината/кмета на кметството/кметския наместник/секретаря на общината се
   съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва от него пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.
   Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета на
   общината/кмета на кметството/кметския наместник/секретаря на общината и постановява решение, което се обявява незабавно и не
   подлежи на обжалване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Обща администрация
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, пл. "Централен" № 1, п.к. 3790
Код за междуселищно избиране: 09312
Телефон за връзка: 09312 36 36
Адрес на електронна поща: kmet@bregovo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, от 8:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане