Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

   При откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време, както и за промяна на работното им време.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до промяна в обстоятелствата
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

     

    Чл. 16б, ал. 1 във връзка с чл. 16а от Закона за защита на шума в околната среда
     

    ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

     

    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    Устно в Центъра за административно обслужване.
    Чрез лицензиран пощенски оператор.
    На e-mail: info@belogradchik.egov.bg.
    По факс на телефон: 0936 53017.

     

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

     
    Становище на РЗИ, по чл. 16, ал. 2, относно спазване на граничните стойности на показатели-те на шум, съгласно Закона за защита от шума в околната среда.
     

    С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

     

    РЗИ – Видин.

  • Ограничения и условности:
   • ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

     

     

    НИЕ ЩЕ ВИ ПРИЕМЕМ УВЕДОМЛЕНИЕТО В СРОК:

     5 дни.
     

    ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

     

    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    По електронен път на точно упомената електронна поща.
    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

     

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
    Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
    Като вътрешна куриерска пратка.
    Като международна препоръчана пощенска пратка.

     

     

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ПРИЕТО УВЕДОМЛЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване на населението"
  Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, УЛ. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
  Код за междуселищно избиране: 0936
  Телефон за връзка: 0877875978
  Факс: 0936/ 5 30 17
  Адрес на електронна поща: info@belogradchik.egov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Без прекъсване
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане